# عنوان خدمت شناسه گروه مربوطه اطلاعات بیشتر
 1 پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا  16042575102    خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها  بیشتر
 2 پایش بیماری های غیر واگیر  16042575101    خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها   بیشتر 
 3 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190)  16061016000    پاسخگویی به شکایات   بیشتر 
 4 پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی  18041026105    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 5 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی  16041018000    خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 6 نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی  18042579101  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 7 معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه  12012583103  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر 
 8 غربالگری های گروه های سنی  16042573100  خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 9 غربالگری بیماریهای ژنتیکی  16042573101  خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 10 صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  16061014101  خدمات آموزش و پژوهش,خدمات درون سازمانی   بیشتر 
 11 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  16061014103    سایر گروه ها   بیشتر
 12 صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  18042583102    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 13 صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013100  خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 14 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت  16062571000    خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 15 صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی  18082577000  خدمات آموزش و پژوهش    بیشتر 
 16 صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی  18082580101    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 17 صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی  18082580100    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 18 صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی  16042572100    خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 19 صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583101  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 20 سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان  16042573107    خدمات سلامت و درمان  بیشتر
 21 جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی  10031028100    خدمات آموزش و پژوهش    بیشتر 
 22 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی  18082576000 خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 23 تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی  10031028102    خدمات آموزش و پژوهش,سایر گروه ها  بیشتر
 24 تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور  18042583106    خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 25 تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی  18082580102  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 26 تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری  18082580103    خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 27 تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581101    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 28  تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581100    خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 29  برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی  18041026104    خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 30  برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی  17022584102  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 31  برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی  18041026100    خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 32  ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری  16042573102   خدمات سلامت و درمان  بیشتر
 33 اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور  10031019101  خدمات اطلاع رسانی  بیشتر
 34 اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور  10031019100    خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 35 اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی  18041025000  خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 36 اعتبار بخشی موسسات سلامت  16061012000    خدمات سلامت و درمان  بیشتر
 37 اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل  18082578100  خدمات اطلاع رسانی  بیشتر
 38 اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور  18082578101  خدمات اطلاع رسانی  بیشتر
 39 اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013103  خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان  بیشتر
 40 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت  16041015000  خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 41 ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  18042583104  خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 42 ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی  17012584101  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 43 ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده  16042573104  خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 44 ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده  16022573103  خدمات سلامت و درمان,خدمات درون سازمانی  بیشتر
 45 ارائه خدمات درمانی سرپایی  16022573105  خدمات سلامت و درمان   بیشتر
 46 ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی  18062584103  خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 47 ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013102  خدمات سلامت و درمان  بیشتر
 48 آموزش مداوم جامعه پزشکی  18051024000  خدمات آموزش و پژوهش  بیشتر
 49 تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  16061014100  خدمات درون سازمانی,سایر گروه ها   بیشتر
 50  ارائه خدمات استحقاق درمان  16062574000  خدمات درون سازمانی   بیشتر
 51 صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583100  خدمات آموزش و پژوهش   بیشتر
 52 تغذیه دانشجویان علوم پزشکی  18062584100  خدمات آموزش و پژوهش    بیشتر 
 53 تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل  18042583105  خدمات آموزش و پژوهش    بیشتر 

 

Template Design:Dima Group